TERMENI & CONDITII – VANZARE

1. CONTRACTE

Societatea prelucrează următoarele categorii de date: nume, prenume, seria si numărul de C.I., CNP doar pentru îndeplinirea de obligații legale, data si locul nașterii, sexul, adresa de domiciliu, număr de telefon, e-mail precum si fotografia (imaginea) Membrului, aceasta din urma fiind necesara pentru identificarea membrului cu ocazia participarii la cursurile organizate de Yoga Academy Romania. In calitate de beneficiari ai cursurilor Yoga Academy Romania aveți obligația de a furniza Yoga Academy Romania datele cu caracter personal menționate mai sus in vederea producerii de efecte a cursului. Refuzul de a furniza aceste date va determina imposibilitatea încheierii Contractului. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care va privesc si sa solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Întrebări legate de datele personale pot fi trimise către Erica Nagy, e-mail: office@yoga-academy.ro.

Totodată, prin semnarea Contractului confirmați faptul ca ați fost informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care urmează sa fie colectate, prelucrate, utilizate si stocate si ca sunteți de acord ca aceste date sa fie prelucrate in conformitate cu prezentul. Datele cu caracter personal susmenționate vor fi procesate timp de doi (2) ani după incitatoarea prezentului contract, iar documentele aferente vor fi arhivate pe durata impusa de normele financiar-contabile.

Sunt de acord ca Yoga Academy Romania sa procedeze la efectuarea de comunicări comerciale prin posta electronica in mod direct si/sau prin împuterniciții si/sau partenerii contractuali ai Yoga Academy Romania, in vederea participării la campaniile promoționale derulate de către Yoga Academy Romania, in calitate de organizator, precum si in scop de marketing si publicitate, dezabonarea putând fi trimise către Erica Nagy, e-mail: office@yoga-academy.ro

In cazul Contractelor încheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale Yoga Academy Romania, Beneficiarul are dreptul de a se retrage in termen de 14 zile de la data încheierii acestora, in condițiile prevăzute de legislația privind protecția consumatorului.

Orice informație de interes pentru Membrii va fi comunicata in timp util acestora, inclusiv prin, dar fără a se limita la, unul din următoarele mijloace: (i) prin afișare pe pagina de internet www.yoga-academy.ro, (ii) prin afișare pe pagina de Facebook Yoga Academy Romania, (iii) e-mail sau (iv) prin afișare in incinta centrelor Yoga Academy Romania.

1.1. CONDITII GENERALE

Contractul este nominal si nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terțe persoane.

Contractul este valabil încheiat si valabil după plata prețului si după semnarea tuturor documentelor necesare si numai daca documentul de identitate (C.I. sau pașaport) al Membrului a fost verificat de către un reprezentant al scolii, care a constatat corectitudinea datelor furnizate. In cazul in care datele din documentul de identitate nu coincid cu cele furnizate, Contractul va produce efecte numai după ce datele vor fi modificate pentru a coincide.

In situația in care prezentul Contract a fost încheiat ca urmare a unui Acord de intermediere (“Acordul de intermediere”) încheiat intre Yoga Academy Romania si entitatea la care Membrul sau Partenerul sau (așa cum este definit in cuprinsul Acordului de Intermediere) acestuia este angajat sau colaborator (in continuare “Angajatorul”), valabilitatea prezentului este condiționata de calitatea Membrului sau a Partenerului acestuia de angajat/colaborator al Angajatorului, iar durata sa nu poate depăși durata Acordului de intermediare.

Furnizarea serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract va fi suspendata pe perioadele pentru care nu este efectuata plata aferenta, urmând a fi reluata ulterior efectuării plații. De asemenea, fără a fi afectata oricare alta prevedere din Contract, in cazul in care datele Membrului sau ale Partenerului acestuia nu sunt corecte, Membrul înțelege ca Yoga Academy Romania are dreptul sa suspende furnizarea serviciilor către Membru, inclusiv către Partenerul acestuia, in orice moment, fără ca nicio despăgubire, cost si/sau oricare alta răspundere sa fie in sarcina Yoga Academy Romania, pana când aceste date sunt actualizate.

Sumele plătite de către Beneficiari sau de către o terța parte cu titlu de preț al cursului revin Yoga Academy Romania si nu se restituie indiferent daca Beneficiarul utilizează efectiv sau nu serviciile menționate in contract, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia. In situația in care plata este efectuata pe seama Beneficiarului de către o terța parte, aceasta nu devine parte la contract si nu poate cere de la Yoga Academy Romania restituirea plații in nicio situație si nici nu poate exercita împotriva Yoga Academy Romania vreun drept rezultând din sau in legătura cu prezentul Contract. De asemenea, riscul anularii unei astfel de plăti va fi suportat de către Beneficiar.

Yoga Academy Romania poate furniza următoarele tipuri de acces la servicii: participare la cursuri, participare la workshop-uri, participare la evenimente.

Contractul permite accesul Beneficiarului in sălile de antrenament, utilizarea echipamentului aflat in dotarea centrelor Yoga Academy Romania precum si participarea la cursurile organizate de către Yoga Academy Romania, efectuate de către antrenori specializați.

Yoga Academy Romania nu va fi responsabila pentru eventualele accidentari sau vătămări de orice natura suferite de Beneficiar in centrele puse la dispozitie de catre Yoga Academy Romania.

Yoga Academy Romania, agenții, si angajații săi, nu vor răspunde pentru obiectele personale ale Membrilor, invitaților sau copiilor acestora, care sunt deteriorate, pierdute sau furate. Beneficiarul declara si garantează ca toate exercițiile, tratamentele si utilizarea tuturor facilitaților Yoga Academy Romania, vor fi pe riscul Beneficiarului, ca acesta are o stare de sănătate buna si ca este capabil din punct de vedere fizic sa efectueze oricare si toate exercițiile fizice si tratamentele furnizate de Yoga Academy Romania si ca Yoga Academy Romania si/sau orice societăți afiliate si/sau agenții si angajații/colaboratorii respectivi ai acestora nu sunt răspunzători fata de Benefiar si/sau proprietatea acestuia pentru niciun fel de pretenții, cereri, acțiuni sau cauze de acțiuni, de orice natura, care rezulta din sau in legătura cu utilizarea oricărora dintre serviciile si/sau facilitățile Yoga Academy Romania si ale oricăror societăți afiliate, iar prin prezenta Membrul exonerează si eliberează in mod expres si pentru totdeauna Yoga Academy Romania si orice societăți afiliate si agenții si angajații respectivi ai acestora, de orice fel de pretenții, cereri, vătămări, daune, acțiuni rezultând din pierderea, furtul sau deteriorarea bunurilor ori vătămarea sau decesul cauzat de accidentari sau de fapta unui alt Beneficiar ori invitat.

In caz de accident, Beneficiarul convine ca va fi examinat pe propria cheltuiala de un medic care va trimite un raport scris atât Beneficiarului cat si Yoga Academy Romania. Beneficiarul declara ca i-au fost aduse la cunoștința riscurile de accidentare si se obliga sa respecte regulile minimale de prevenire a accidentelor, asumandu-si responsabilitatea pentru eventualele urmări in ceea ce privește sănătatea sa si a invitaților săi sau a persoanelor pe care le-ar putea vatămă ca urmare a activităților desfășurate in incintele puse la dispozitie de catre Yoga Academy Romania.

1.2. INCETAREA CONTRACTULUI:

Prezentul Contract încetează in una dintre următoarele situații: (a) prin acordul parților; (b) la sfârșitul perioadei pentru care a fost încheiat; (c) in cazul apariției unui eveniment de Forța Majora; (d) in cazul decesului Beneficiarului; (e) prin efectul legii sau in cazul unei hotărâri judecătorești definitive si (e) prin rezilierea Contractului de către Yoga Academy Romania, conform prevederilor din prezentul Contract.

In cazul încălcării de către Beneficiar a obligațiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentului Contract, Yoga Academy Romania va avea dreptul de a rezilia Contractul, fără intervenția instanței de judecata si fără nicio alta formalitate prealabila (Contractul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil). Totodată, Yoga Academy Romania este îndreptățita sa solicite daune-interese Beneficiarului, in vederea acoperirii, in integralitate, a prejudiciului suferit.

Prin semnarea Contractului, Beneficiarii sunt de acord cu privire la cesionarea de către Yoga Academy Romania a Contractului către orice terț, Yoga Academy Romania urmând a transmite Beneficiarilor o notificare in acest sens.

In situația in care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Contract este sau va fi calificata drept nula, ilegala sau nevalida, conform legislației in vigoare, toate celelalte condiții si prevederi ale prezentului Contract vor rămâne in vigoare.

Beneficiarul a luat la cunoștința si înțelege pe deplin toate prevederile cuprinse in prezentul contract si își asuma riscul de eroare in acest sens, conform art. 1209 din Codul Civil. Beneficiarul declara faptul ca înțelege cauza prezentului contract, fiind in deplina cunoștința a elementelor esențiale privitoare la (i) limitarea răspunderii Yoga Academy Romania (ii) dreptul Yoga Academy Romania de a denunța unilateral contractul sau de a dispune suspendarea acestuia (iii) dreptul de a suspenda executarea obligațiilor conform prevederilor Articolelor (3) si (5), Secțiunea I din prezentul. Beneficiarul își asuma pe deplin răspunderea cu privire la acestea, pe care le considera echitabile.

In cazul apariției unui caz fortuit sau a unui caz de forța majora Yoga Academy Romania nu va fi considerata responsabila pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale pe toata durata in care Cazul Fortuit sau Forța Majora acționează. De asemenea, Yoga Academy Romania nu răspunde pentru fapta oricărui terț străin de prezentul Contract, care are caracteristicile unui Caz Fortuit sau a unei Forte Majore.

Pârțile recunosc in mod expres faptul ca toate si oricare dintre prevederile prezentului Contract au fost citite înainte de semnarea acestuia si convin sa acționeze in mod rezonabil pentru a încerca soluționarea pe cale amiabila a oricărui diferend. In cazul in care pârțile nu vor reuși sa soluționeze pe cale amiabila diferendul născut intre acestea, se vor adresa in acest sens instanțelor judecătorești competente din Constanta.

1.3. FORMULAR INREGISTRARE & DECLARATIE DE SANATATE

Cod Client:__________

Va rugam sa completați următorul chestionar referitor la istoricul problemelor dumneavoastră de sănătate pentru a putea fi întocmit un antrenament adecvat. Antrenorul dumneavoastră trebuie sa aibă informații complete privind condiția dumneavoastră fizica. Va rugam sa răspundeți la următoarele întrebări. Toate informațiile sunt confidențiale.

Subsemnatul ………………………………………………., cetățean român, născut la data de …………….. în Mun. ………., identificat cu C.I., seria: ……….. nr. …….. eliberat de S.P.C.L.E.P. …….. la data de ……………………., având C.N.P. ……………………………………… domiciliat în ………………….., str. ……………………………, nr. …., bl. ….., sc. ……, ap. ……., jud. ……………, cont bancar nr. ………………………., deschis la Banca …………………………… Telefon: ……………………………, Adresa de Email: ………………………………………………………… în calitate de BENEFICIAR,  declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Noul Cod penal român, următoarele:

Nu sunt înregistrat în evidențele medicale cu afecțiuni medicale care sunt incompatibile cu desfășurarea activității de yoga și nu sufăr de boli cronice. Sunt apt din punct de vedere medical să desfășor activități care să implice efortul fizic.

Cunosc faptul că în momentul înscrierii la curs voi prezenta adeverință medicală care va atesta faptul că sunt apt din punct de vedere clinic medical.

Totodată declar pe propria răspundere prin semnarea acestei declarații de faptul că activitatea de yoga prestată se va face exclusiv pe răspunderea subsemnatului, prestatorul fiind exonerat în acest sens de orice răspundere.

Îmi voi asuma și voi respecta drepturile și obligațiile ce decurg din practicarea cursurilor de yoga și nu voi  interveni în niciun mod și a nu influența în mod negativ pregătirea profesională și instruirea  celorlalți cursanți, sau de a perturba buna desfășurare și organizare a cursurilor de yoga.

Am primit la data înscrierii o cartela de interfon pentru acces in clădire. Înțeleg ca odată ce se încheie perioada de abonament am obligația de a înapoia cartela de interfon in termen de 30 zile de la expirarea abonamentului

Suferiți de vreo afecțiune din cele de mai jos?                                                Da     Nu               Explicații

Probleme cardiace                                                                                                                             ______________________________

Tensiune ridicata                                                                                                                                ______________________________

Fumați – De cat timp?                                                                                                                        ______________________________

Diabet                                                                                                                                                 ______________________________

Artrita                                                                                                                                                  ______________________________

Probleme respiratorii                                                                                                                          ______________________________

Alergii                                                                                                                                                 ______________________________

Astme                                                                                                                                                 ______________________________

Consumați Cofeina Regulat?                                                                                                              ______________________________

Luați Medicamente?                                                                                                                           ______________________________

Aveți vreo boala recenta sau
o rana care încă va afectează?                                                                                                          ______________________________

Operații in ultimele 12 luni
(gat, Spate, umăr, Cot,
genunchi sau Glezna)?                                                                                                                      ______________________________

 

Semnătura Declarant,                                                   Data Semnării,    

___________________                                                  ______________                   

2. TERMENI & CONDITII GENERALE DE VANZARE (TCGV)

Înainte de a utiliza sau obține orice materiale, informații, servicii prin intermediul acestui magazin online, va rugam sa citiți cu atenție Termenii si Condițiile. Aceste prevederi se completează si cu legea 365/2002 privind comerțul electronic republicata si modificata si cu OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

2.1. ADMINISTRATOR MAGAZIN ONLINE

Site-ul www.yoga-academy.ro este administrat de către S.C. WAVES COMMUNICATION S.R.L. cu sediul in localitatea Constanta, Str. Mircea cel Batran 150 A, Bl MD 10/2, ap 1, CUI 19219487, J 13/3519/2016, Romania, Tel. 0722.299.994, email: erica@yoga-academy.ro .

2.2. ACCEPTARE TERMENI & CONDITII

Administratorul va oferă accesul in magazinul online si utilizarea acestuia, sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor termeni si condiții. Prin accesarea, utilizarea, obținerea sau achiziționarea oricărui produs, conținut, date, materiale, informații sau servicii prin intermediul magazinului nostru online, dumneavoastră sunteți de acord sa respectați acești Termeni si Condiții. Administratorul își rezerva dreptul de a completa sau modifica orice informație din magazinul virtual fără a anunța in prealabil utilizatorii site-ului.

2.3. CONTRACT ONLINE VALABILITATE
 • Odată cu lansarea comenzii de pe magazinul online Yoga Academy Romania, cumpărătorul accepta comunicarea prin e-mail sau telefon prin care administratorul își derulează activitatea.
 • Prezentul contract la distanta intra in vigoare in momentul confirmării comenzii de către administrator. Confirmarea se efectuează verbal (telefonic) sau electronic (e-mail).
 • TCGV magazinului online Yoga Academy Romania stau la baza contractului astfel perfectat.
 • Administratorul nu considera sub nici o forma o comanda neconfirmata ca având valoarea unui Contract.
 • Cumpărătorul devine proprietarul mărfii după confirmarea plații, in cazul plații prin OP sau card respectiv după efectuarea plații si semnarea documentelor de transport in cazul livrării prin curier cu plata ramburs.
2.4. PRETURI, PLATI & FACTURARE
 • Preturile sunt afișate pe pagina dedicata fiecărui produs nu includ cheltuielile de livrare decât daca este specificat in mod expres acest aspect sau se oferă ca si bonus pentru comenzile mari. In cazul in care prețul nu este afișat, veți avea posibilitatea de a cere o oferta iar un operator va va comunica prețul in cel mai scurt timp posibil.
 • Prețul produsului comandat este cel comunicat la data plasării comenzii.
 • Prețul imprimat pe factura este același cu cel transmis de operatori in momentul confirmării comenzii.
 • Prețul produselor din magazinul online Yoga Academy Romania poate fi diferit de cel din magazinele fizice.
 • Modalitățile de plata sunt disponibile pe pagina de lansare a comenzii [CASH, CARD CREDIT SI VIRAMENT BANCAR]
 • Pe baza informațiilor deținute de Yoga Academy Romania si a celor furnizate de cumpărător va fi emisa o factura pentru bunurile livrate. Totodată, coletul va fi însoțit de documentația prevăzută de lege pentru produsul /produsele comandat(e), după caz: certificat/declarație de conformitate, certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, etc.
2.5. STOC

Administratorul poate garanta disponibilitatea produselor postate in limita stocurilor disponibile. Clienții sunt informați corect, conform termenilor si condițiilor, de disponibilitatea produselor comandate înainte de confirmarea livrării. Rareori, pot apărea erori de comunicare in acest sens.

2.6. GARANTIE

S.C. WAVES COMMUNICATION S.R.L. garantează ca produsele livrate sunt originale, sigilate (în forma în care provin de la parteneri) si însoțite de factura fiscala, chitanța (eliberata de administrator sau firma de curierat) si după caz certificat de garanție (pentru produsele care necesita garanție).

Produselor comercializate le este garantata calitatea în condițiile respectării prescripțiilor de depozitare si transport.

Pentru orice reclamație sau sesizare va rugam sa ne contactați la adresa de email erica@yoga-academy.ro